Ön Bilgi Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ön Bilgi Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 : Satıcı Bilgileri
Ünvanı : Tılsımlı İşler – Tılsım Günel (“Sihirli Yazılar” veya “Satıcı”)Adresi : Yalı Mah. 6523 Sok. No: 32 CB Karşıyaka / İZMİR   Telefon : 0532 746 34 01Eposta : info@tilsimliisler.comŞikayet Hattı : 0532 746 34 01MADDE 2 : Konu
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’ nun (“Form”) konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ve Hizmetlerin (“Ürünler”,”Hizmetler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak müşterinin, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.MADDE 3 : Satışa Konu Ürünün / Hizmetin Temel Özellikleri ve Ödeme Bilgileri
Ürünlerin / Hizmetlerin tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Tüketici tarafından da onaylanmıştır.

Ürün / Hizmet AdıKDV Dahil Birim TutarıAdediKDV Dahil Toplam TutarıÖdeme Şekli

MADDE 4 : Taahhütlerin Geçerlilik Süresi
Madde 3′ te belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 5 : Ürünlerin / Hizmetlerin Teslimatı

5.1. Ürünler / Hizmetler, Tüketici’ nın belirttiği e-posta adresine faturası ile birlikte, önceden müşteriye bildirilmiş olan teslimat süresi içerisinde, sanal ortamda teslim edilir. Fiziki bir mal teslimi söz konusu değildir. Sihirli Yazılar’ ın bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde Tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

5.2. Ürünlerin / Hizmetlerin, Tüketici’ den gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Tılsımlı İşler sorumlu tutulamaz.

5.3. Tüketici, Ürünleri / Hizmetleri teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Tılsımlı İşler’ e bildirmekle yükümlüdür. Teslim edilmiş olan Ürünler / Hizmetler için revizyon talepleri e-posta aracılığı ile Tılsımlı İşler’ e iletilebilir.

MADDE 6 : Cayma Hakkı

6.1. Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürünün / Hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Tılsımlı İşler’in satışını yaptığı ürün ve hizmetler cayma hakkından muaf olmakla (iadesi mümkün olmamakla) birlikte, yüksek müşteri memnuniyeti prensibi çerçevesinde, belirli koşullar dahilinde iade kabul edilmektedir.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

6.3. İade işlemlerinin yapılabilmesi için Madde 5.3.’ te adı geçen iade formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

6.4. İade edilecek Ürünlerin / Hizmetlerin hiçbir şekilde kullanılmamış ve kullanılmayacak olması gerekmektedir.6.5. Tılsımlı İşler, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Tüketici’ yi borç altına sokan belgeleri Tüketici’ya iade etmekle yükümlüdür.
Tılsımlı İşler , birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar. (Tüketicinin satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde iade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup Bankanın ilgili tutarı Tüketiciye taksitler halinde ödemesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir)

MADDE 7 : Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Tüketici’ nin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların satışına ilişkin sözleşmeler ve Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 8 : Genel Hükümler

8.1. Tüketici, işbu Form’ da satışa konu Ürünün / Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

8.2. Tüketici; işbu Form’ u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı ( Tılsımlı İşler ) tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere / Hizmetlere ait temel özellikler, Ürünlerin / Hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

8.3. Tılsımlı İşler tarafından e-posta ile doğru bir şekilde gönderimi yapıldığı halde; Ürünlerin / Hizmetlerin Tüketici’ ye e-posta yoluyla teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün / Hizmetin Tüketici’ ye teslim edilememesinden dolayı Tılsımlı İşler sorumlu tutulamaz.

8.4. Tılsımlı İşler , Ürünlerin / Hizmetlerin kullanıma hazır bir biçimde, Tüketici’ nin önceden belirttiği asgari şartları taşır şekilde sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

8.5. Tılsımlı İşler , Ürünlerin / Hizmetlerin teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Tüketici’ yi bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün / Hizmet tedarik edebilir.

8.6. Tılsımlı İşler , Ürünlerin / Hizmetlerin teslim edilmesinin imkansızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici’ye bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Tüketici’ ye iade eder.

8.7. Herhangi bir nedenle Ürün / Hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün / Hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.8. Ürünlerin / Hizmetlerin bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı’ya ödememesi halinde, Tüketici Satıcı’ nın bildiriminden itibaren bunları kullanamaz, kullanmış ise derhal iptal eder. Satıcı’ nın Ürün / Hizmet bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

MADDE 9 : Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

MADDE 10 : Diğer Hükümler

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim. TÜKETİCİ
Satıcı : Tılsımlı İşler – Tılsım Günel

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)Ünvanı : Tılsım GünelAdresi : Yalı Mah. 6523 Sok. No: 32 CB Karşıyaka / İZMİR   Telefon : 0532 746 34 01E-posta : info@tilsimliisler.com
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,TARAFLAR: SATICI ve ALICI’ yı,SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,MAL veya HİZMET: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları / hizmetleri ifade eder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi (www.sihirliyazilar.com) üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün / hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : Tılsımlı İşler  – Tılsım GünelAdresi : Yalı Mah. 6523 Sok. No: 32 CB Karşıyaka / İZMİR   Telefon : 0532 746 34 01E-posta : info@tilsimliisler.com
5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişiTeslimat AdresiTelefonFaksEposta/kullanıcı adı
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/UnvanAdresTelefonFaksEposta/kullanıcı adı
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER / HİZMETLERE AİT BİLGİLER
1. Ürünlerin / Hizmetlerin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, içeriği vb.) SATICI’ ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. 
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
Ürün / Hizmet AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam(KDV Dahil)Toplam Tutar:
(KDV Dahil)Ödeme Şekli ve Planı:Teslimat E-Posta Adresi:Teslim Edilecek Kişi:Fatura Adresi:Sipariş Tarihi:Teslimat Tarihi: 3 gün (72 saat) ile 15 gün arasında.Teslim Şekli: E-posta üzerinden

8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:Adres:Telefon:Faks: Eposta / Kullanıcı Adı:Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında veya sonrasında fatura adresine teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICISATICI’ ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’ nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI‘ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile, ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’ nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. SATICI‘ nın sunduğu ürün ve hizmetlerin teslim süreleri 72 saatten (3 gün) itibaren başlar ve 15 günü geçmez. Her bir ürün için farklı son teslim tarihleri olup, ürün tanıtım sayfasında gerekli açıklamalar yapılmaktadır.
9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü / hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI‘ ya bildireceğini ve toplam bedeli ALICI’ ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün / hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’ yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün / hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü / hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün / hizmetin ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI‘ ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI‘ ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü / hizmeti kullanmayacağını, kayıtlarından sileceğini ve fiziki bir ürün ise, SATICI’ ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü / hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI‘ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün / hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICISATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICI‘ nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’ nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
9.10. Cayma hakkı kullanılacaksa mal / hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’ dan talep edebilir. ALICI’ nın talebe konu bilgi / belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
9.12. ALICISATICI’ ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’ nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’ nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.13. ALICISATICI’ ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ yı bağlayacaktır.
9.14. ALICISATICI’ ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
9.15. SATICI’ ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’ nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’ yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’ nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI mal / hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürünün / Hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.  Tılsımlı İşler ‘ in (SATICI) satışını yaptığı ürün ve hizmetler cayma hakkından muaf olmakla (iadesi mümkün olmamakla) birlikte, yüksek müşteri memnuniyeti prensibi çerçevesinde, belirli koşullar dahilinde iade kabul edilmektedir.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. 

10.3. İade işlemlerinin yapılabilmesi için Ön Bilgilendirme Formu Madde 5.3.’ te adı geçen iade formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

10.4. İade edilecek Ürünlerin / Hizmetlerin hiçbir şekilde, hiçbir mecrada kullanılmamış ve kullanılmayacak olması gerekmektedir.10.5. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Tüketici’ yi borç altına sokan belgeleri Tüketici’ ye iade etmekle yükümlüdür.
Tılsımlı İşler, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar. (Tüketicinin satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde iade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup Bankanın ilgili tutarı Tüketiciye taksitler halinde ödemesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir)
11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’ nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
14. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

SATICI:
ALICI:
TARİH:

Başa dön
Exit mobile version