You are currently viewing CentOS 8 Nginx Kurulumu

CentOS 8 Nginx Kurulumu

CentOS 8 üzerinde Nginx kurulumu, web sitelerinizin barındırılması için gerekli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu yazıda, sizlere CentOS 8 üzerinde Nginx kurulumunun adımları ve detayları anlatılacaktır. İşletmeniz veya projeniz için güvenilir ve hızlı bir web sunucusunun oluşturulması önerilmektedir. Adımların basit ve kolay uygulanabileceği, ancak her zaman profesyonel olarak yardım alınabileceği belirtilmektedir. Nginx ile deneyimli ve güvenilir bir web sunucusunun oluşturulması için fırsat tanınır.

CentOS 8 Nginx Kurulumu adımları

 1. Sistem güncellemelerini yapın:
sudo dnf update
 1. Nginx paket kaynaklarını ekleyin:
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
 1. Nginx’i yükleyin
sudo dnf install nginx
 1. Nginx’i başlatın ve sistem başlangıçlarında otomatik olarak başlatılmasını sağlayın:
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
 1. Firewall kuralı ekleyin:
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --reload
 1. Tarayıcınızla Nginx’in çalışıp çalışmadığını test edin: http://your-server-ip

Bu adımlar Nginx’in CentOS 8 üzerinde kurulumunu tamamlar. Artık Nginx web sunucusu çalışır durumdadır ve web sitelerinizi sunabilirsiniz.

Nginx conf yapılandırma

Bu örnek, 80 portunu dinleyen ve example.com adında bir sunucu domain yapılandırmasıdır. Sunucuya gelen tüm istekler /var/www/example.com dizininde bulunan dosyalara yönlendirilir. /static/ konumu, diğer dosya türleri için de önbellekleme süresi belirlenir. .php dosyaları için PHP-FPM entegrasyonu yapılır ve FastCGI parametreleri dahil edilir.

Bu örnek sadece bir başlangıç noktasıdır ve özel ihtiyaçlarınıza göre değiştirilmelidir. Nginx konfigürasyonlarının yapılandırılması konusunda daha fazla bilgi ve ipucu için Nginx belgelerine bakabilirsiniz.

server {
  listen 80;
  server_name example.com;
  root /var/www/example.com;

  index index.html;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.html;
  }

  location /static/ {
    try_files $uri =404;
    expires 1d;
  }

  location ~* \.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|xml)$ {
    access_log    off;
    log_not_found   off;
    expires      360d;
  }

  location ~ \.php$ {
    include fastcgi_params;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }
}

Nginx web sunucusu, konfigürasyon dosyalarını sıklıkla /etc/nginx/ dizininde saklar. Bu dizin, Nginx’in tüm konfigürasyon dosyalarını içeren ana dizindir ve bu dosyalar sunucunun nasıl yapılandırılacağını belirler.

Nginx kurulumunun yapıldığı sisteme ve dağıtıma göre konfigürasyon dosyalarının yolu farklılık gösterebilir, ancak /etc/nginx/ dizini çoğunlukla varsayılan olarak kullanılır. Konfigürasyon dosyalarının tam yolunu öğrenmek için Nginx’in belgelerine veya sunucunuzda yapılandırma dosyalarının nerede saklandığını araştırmanızı öneririm.

kurtitasarim

‘’İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras" diye tanımlanır tutku. Yaptığın işi sevmek yerine, sevdiğin işi yap mottosu da benim tutku tanımım. Kod yazmak bir yana, o kodun sistem üzerindeki hareketlerini, farklı cihazlar ile etkileşimini, o noktalarda oluşan sıkıntıları görmek, çözmek ve bunu yaparken diğer kişilere yol göstermek işimin en zevkli yanı. Bu sebeple önce tutku ile yapılan iş, sonra maddiyat..

Bir cevap yazın