You are currently viewing Netsis Sene Sonu Devri

Netsis Sene Sonu Devri

Netsisde Sene sonu devrini bilmeyenler için kolay ve kısa bir anlatım yapacağım ilk önce netsis açıyorsunuz ve yönetici girişleriniden birini yapıyorsunuz genelde NETSIS şifre net1 olaraktır. Daha sonraki adımlarımız ile şöyledir

Netsis programları (Fusion@6, Fusion@6 Standard, Entegre@6, Redcode Enterprise,

Redcode Standart, Entegre.NET) temel setinde, bir cari yıla ait bilgiler, bir irkette

bulunur ve her yeni cari yıl için yeni bir irket yaratılması gerekir. Örnek: NETSIS2009 ve

NETSIS2010 gibi.

Program, yeni sene kayıtlarınızı eski sene kayıtlarının devamı olarak aynı irkette

olu turmanıza izin verecektir.

Yılsonunda yeni sene i lemlerinize ba lamadan önce a ağıdaki iki yöntemden birini

belirleyip buna göre devir i lemlerinizi planlamalısınız.

• Yeni senenin ba ında, yeni sene irketini hazırlayıp, tüm modüller için yeni seneye

ait kayıtları yeni sene, eski seneye ait kayıtları eski sene irketinden devam

ettirebilirsiniz. Modül bazında devirleri (stok devri, cari hesaplar devri vb.) ise,

daha ileri bir tarihte yapıp devir kayıtlarının otomatik olarak yeni sene irketinde

olu masını sağlayabilirsiniz.

• Eski sene irketinde, yeni sene kayıtlarınızı yapmaya devam edebilirsiniz ve modül

bazında devirlerin (stok devri, cari hesaplar devri vb.) yapılacağı tarihe kadar bu

ekilde devam edebilirsiniz. Bu tarihte yeni sene irketi yaratılıp modül devirleri

yapılabilir. Ancak bu ekil çalı mada, devir yapılma tarihine kadar eski sene

irketinde muhasebe entegrasyonu ve muhasebede fi giri i yapılmamalıdır. Yine

bu ekil çalı mada, yeni sene irketinin hazırlanması ile modül devirleri aynı

tarihte yapılmalıdır.

2.1. Yeni Yıl Kopyalama

Bu bölüm, modül devirleri yapılmadan yeni yıl irketinin hazırlanmasında kullanılan

seçenektir. Yeni yılda çalı ılacak irket bilgisinin olu turulmasını ve eski yıl irketinde

bulunan sabit bilgilerin bu irkete geçmesini sağlar.

Yeni Yıl Kopyalama i lemi, Fusion@6, Redcode Enterprise ürünlerini kullanan ve birden

fazla i letme tanımlanmı olan firmalarda, işletmelerin merkezinde, Fusion@6

Standard, Redcode Standard, Entegre@6 ve Entegre.NET ürünleri ile Fusion@6,

Redcode Enterprise ürünlerinde i letme tanımlanmamı firmalarda ise merkez şubede

çalıştırılmalıdır.

Devir şirketi

Yeni yılda kullanılacak irketin isminin girileceği sahadır. Bu sahaya girilen irketin daha

önceden açılmamı olması gerekmektedir. Girilen irket bu i lem adımında program

tarafından açılacaktır. Yeni yıl kopyalama i lemi aynı yeni yıl irketinin ismi kullanılarak

birden fazla kez tekrarlanıyorsa, yeni yıl kopyalama i lemi öncesinde devir irketi şirket

silme işlemiyle silinmelidir.

Devir Yılı

Bu sahaya devir edilecek eski yıl bilgisi girilmelidir.

Yeni Mali Başlangıç Ayı Dikkate Alınsın

Muhasebe modülünde parametrelerde mali ba langıç ayı 01 den farklı olan irketler için

i aretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre i aretlendiğinde Yeni Yıl Kopyalama

ve modül bazında devirler özel döneme göre yapılacaktır.

Bu bilgilerden sonra işlemi anlatıyorum Netsis açıp sene sonu devir / kayıt / yeni yıl kopyalamaya giriyorsunuz

ve yeni yıldaki isminiz ne ise onu yazıyorsunu deneme 2010 veya siz ne isim veriyorsanız devir şekli tümü ve devirli derseniz sene sonundaki bakiylere kadar yeni yılınıza devrediyor

kurtitasarim

‘’İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras" diye tanımlanır tutku. Yaptığın işi sevmek yerine, sevdiğin işi yap mottosu da benim tutku tanımım. Kod yazmak bir yana, o kodun sistem üzerindeki hareketlerini, farklı cihazlar ile etkileşimini, o noktalarda oluşan sıkıntıları görmek, çözmek ve bunu yaparken diğer kişilere yol göstermek işimin en zevkli yanı. Bu sebeple önce tutku ile yapılan iş, sonra maddiyat..

Bir cevap yazın